|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ

Εκτύπωση
+
A
-
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
 
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011 Μισθώματα
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ).
0111.01 Μισθώματα από στεγασμένους χώρους (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0111.02 Μισθώματα από μη στεγασμένους χώρους (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62).
0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ).
0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0114.01 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0114.02 Μισθώματα δημοτικής Αγοράς Χονδρικού Εμπορίου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001).
0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84).
0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθ 39 Ν. 998/79).
0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82).
012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων
0121 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).
0121.01 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0121.02 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις- παζάρια (Άρθρου 79 παρ. 1δ 1ΔΚΚ - άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0122.02 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές και κυριακάτικες αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 94 παρ. 6 περ. 61 του ν. 3852/10 και ν. 2323/95) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0122.03 Τέλη και δικαιώματα από Χριστουγενιάτικες αγορές (άρθ. 2 παρ. 1 Ν. 3377/05 - άρθρο 16 Ν. 3769/09) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79).
0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).
0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79).
0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 ΔΚΚ).
0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ)
0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα
0129.01 Λοιπά έσοδα από ακίνητα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0129.02 Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021 Τόκοι κεφαλαίων
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων
0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες
023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία
0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων
0231.01 Μισθώματα κινητών πραγμάτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0231.02 Μισθώματα μηχανημάτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0231.03 Μισθώματα μεταφορικών μέσων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία
 
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).
0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996)
0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
0313.01 Ειδικό τέλος συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (άρθρο 79 του ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0313.02 Ειδικό τέλος συλλογής και μεταφοράς προϊόντων οικοδομικών υλικών (άρθρο 79 του ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0313.03 Ειδικό τέλος συλλογής και μεταφοράς ελαστικών (άρθρο 79 του ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
0322 Τέλος ύδρευσης
0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών
0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.
033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως
034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων
0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
 
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).
0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού
0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής).
0414 Τέλος ανακομιδής
0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών
0416.01 Δικαιώματα ιεροπραξιών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0416.02 Δικαίωματα από μνημόσυνα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0416.03 Δικαιώματα από λειτουργίες (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
0417.01 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0417.02 Έσοδα Ιερών Ναών κοιμητηρίων, μη ενοριακών (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.Δ. 228/73) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0417.03 Δικαιώματα συντήρησης οικογενειακών τάφων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0417.04 Δικαιώματα αφής κανδυλίων και καθαριότητας τάφων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0417.05 Δικαίωματα κατασκευής μνημείου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
042 Εσοδα από σφαγεία.
0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων
043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.
0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης
0431.01 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0431.02 Έσοδα από υπηρεσίες καθαρισμού - στίλβωσης οχημάτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0431.03 Έσοδα από σύμβαση παραχώρησης και εκμετάλευσης από τον ανάδοχο κατασκευής χώρου στάθμεσης (άρθρα 1 παρ. 3 ν. 2229/1994 και 13 π.δ. 609/1985, άρθρο 9 ν.2052/1992) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ
0432.01 Έσοδα από εισητήρια θεάτρων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432.02 Έσοδα από εισητήρια κινηματογράφων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432.03 Έσοδα από εισητήρια μουσείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432.04 Έσοδα από εισητήρια εισόδου σε τουριστικές εγκαταστάσεις (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432.05 Έσοδα από ζωολογικούς κήπους (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0432.06 Έσοδα τακτικών εκδηλώσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.
0434.01 Έσοδα από χρήσης δημοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών (άρθρο 19 Β.Δ. 24-9-/20-10-1958) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.02 Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά ή εφημερίδες του Δήμου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.03 Έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων με ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.04 Έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001 άρθρο 83 ΔΚΚ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.05 Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.06 Έσοδα από δίδακτρα ωδείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.07 Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων, πινακίδων σχεδίων κλπ άρθρου 5 Ν. 2690/99 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.08 Τέλος χορήγησης τευχών διακυρήξεων δημοπρασιών (άρ. 5 Ν. 2690/99) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0434.2 Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας
0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).
0441.01 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0441.02 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0441.03 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).
0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).
0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0461.02 Εσοδα από τα μισθώματα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με το ν.2946/2001 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0461.03 Έσοδα εκ του 30% των θέσεων, που προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης και παραχωρούνται, με την καταβολή τέλους, σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), πολύτεκνους κ.ο.κ. (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0461.04 Τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).
0462.01 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0462.02 Τέλος αναγραφής εμπορικών διαφημίσεων σε ΕΔΧ οχήματα [ΚΥΑ Α/οικ.54829/4034/2003 (Β΄ 1364), ΚΥΑ οικ.Α42074/3252/14 (Β΄2402)] (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).
0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90).
0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93).
0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79).
0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89).
0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958).
0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06).
0469.01 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0469.02 Τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/575/2008, ΦΕΚ 12/Β) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0469.03 Τέλος επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 51 του ν.3498/2006, ΦΕΚ 230/Α) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0469.04 Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89
0471 Λοιπά δυνητικά τέλη
0471.01 Ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσης (άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 3870/2010) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051 Φόροι
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).
0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).
0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94).
0514 Λοιποί φόροι
052 Εισφορές
0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος 1975/2001, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)
0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του ν. 1337/1983).
0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν. 1337/1983).
0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)
0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002)
0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)
0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)
0529 Λοιπές εισφορές
0529.01 Εισφορά από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0529.02 Εισφορα από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη άλλων νομικών προσώπων των ΟΤΑ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89
0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές
 
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).
0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων μονάδων και λοιπων υπηρεσιών
0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου
0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).
0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000)
0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).
0619.01 ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους της δαπάνης για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0619.02 ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους για την μεταφορά μαθητών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0619.03 ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους για την μισθοδοσία μεταταγέντος προσωπικού στους δήμους από φορείς όπως ΟΣΕ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.ο.κ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0619.04 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0619.05 ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους εφαρμογής προγραμμάτων μερικής απασχόλησης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0619.06 Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 27 του Ν.3756/2009 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
062 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη Γενικών Δαπανών
0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν.3852/10)
0622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2)
0623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (Ν. 4203/ 2013, άρθρο 12 παρ. 3)
0629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους
 
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
071 Λοιπά τακτικά έσοδα
0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93).
0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93).
0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ).
0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0713.02 Παράβολα για την έκδοση των αδειών μουσικής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0713.03 Παράβολα χορήγησης αδειών θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδειών (άρθρο 81 ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου(άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62).
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).
0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών(άρθρο 16 Ν. 2946/2001).
0716.01 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0716.02 Έσοδα από παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης (παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98).
0718 Λοιπά Τακτικά Έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις
0718.01 Παράβολο υπέρ του Δήμου για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων (Αρθρο 75 Ι περιπτ. 20 ΔΚΚ, άρθρο 90 του Ν. 2696/1999) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.02 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.03 Έσοδα από μισθώματα αλυκών (άρθρο 25 Ν. 3066/2002) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.04 Τέλος διενεργείας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2515/1997 όπως αντικ. από το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.3037/02) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.05 Τέλη Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Σ.Α.Α.) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.06 Έσοδα χορήγησης άδειας και αποτέφρωσης νεκρών (άρθρο 35 Ν. 3448/06, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4277/14 και Ν. 4368/16) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.07 Έσοδα από πώληση βιβλίων δημοτικών μουσείων - πινακοθηκών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
0718.08 Παράβολο εγγραφής αλλοδαπών στο δημοτολόγιο (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
 
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων
1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ)
1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95).
1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 221/1974).
1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή(άρθρα 215 - 220 ΚΒΔΝ).
1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84)
1116 Λοιπά Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)
1116.01 Έσοδα εκποίησης ακινήτων παρ. 1 και 2 άρθρου 28 ν. 1080/1980 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1116.02 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (χωριστά για κάθε εκποιούμενο ακίνητο) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
112 Έσοδα από εκποίηση κινητών
1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001).
1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)
 
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1211.01 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προυπολογισμού) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1211.02 Χρηματοδότηση από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του Ειδικού Πρόγραμματος Εξυγίανσης ( άρθρο 262 του ν. 3852/2010) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1211.03 Έσοδα για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 του ν. 4076/2012) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)
1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών
1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες
1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
1215.01 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (υποπαρ.Γ.2 άρθρο πρώτο Ν.4093/12) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1215.02 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (άρθρο 6 Ν.4281/14) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1216 Από Εθνικούς Πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)
1217 Από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1219 Λοιπές επιχορηγήσεις
1219.01 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1219.02 Επιχορήγηση εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας μη επενδυτικού χαρακτήρα (άρθρο 18 Ν. 3013/02) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1219.03 Επιχορήγηση ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αναβάθµιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδροµίων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1219.04 Επιχορήγηση ΟΤΑ από το Τ.Π.Δ. για τα προγράμματα «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού,Εκπαίδευση &Δια Βίου Μάθηση 2014-2020(Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1219.05 Επιχορήγηση Δήμου Παιονίας για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ζημιών από πράξεις προσφύγων ή µεταναστών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες
1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων
1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)
1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες
1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)
1319 Λοιπά Ειδικά Προγράμματα
1319.01 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1322.01 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)
1325.01 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1325.02 Επιχορήγηση αποκατάστασης ζημιών λόγω θεομηνιών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού)
1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
1329.01 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1329.02 Επιχορήγηση εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας επενδυτικού χαρακτήρα (άρθρο 18 Ν. 3013/02) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1329.03 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά την οδική ασφάλεια (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1329.04 Απόδοση εσόδων από το Πράσινο Ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3044/2002) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1329.05 Επιχορήγηση ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
141 Δωρεές
1411 Προϊόν δωρεών.
1411.01 Προϊόν δωρεών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1411.02 Έσοδα χορηγιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς υποχρέωση αντιπαροχής (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1411.03 Έσοδα Ερανικου Συστήματος Μακράς Διάρκειας (άρθρο 12 ν. 3106/03) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες
1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες
1421.01 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1421.02 Έσοδα διατιθέμενης σε ΟΤΑ περιουσίας για εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού (άρθρο 96 παρ. 1 Α.Ν. 2039/39) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).
1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93)
1512.01 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99 - Ν. 3542/07) που Βεβαιώνονται Από Την Τροχαία (ΕΛ.ΑΣ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.02 Απόδοση Είσπραξης Προστίμων ΚΟΚ Τροχαίας Από Τα ΕΛΤΑ (ΚΥΑ 45881/2004) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.03 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99 - Ν. 3542/07) Που Βεβαιώνονται Από Τη Λιμενική Αστυνομία (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.04 Πρόστιμα Παραβάσεων κοινής ησυχίας και καθαριότητας (ΝΔ 805/71) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.05 Πρόστιμα Παραβάσεων Ελεγχόμενης Στάθμευσης (άρθρο 4 Ν. 1900/90) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.06 Απόδοση είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω ΤΠ & Δ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1512.07 Πρόστιμα του ΚΟΚ που πληρώνονται με παράβολα από ΔΟΥ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)
1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).
1514.01 Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1514.02 Έσοδα από πρόστιμα εξαίρεσης κατεδάφισης (άρθρο 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1514.03 Έσοδα από πρόστιμα του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)
1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις
1516.01 Αποζημιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος αιρετών (άρθρο 232 Ν. 3852/10 και άρθρο 141 ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1516.02 Αποζημιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος υπαλλήλων (άρθρο 189 Ν. 3584/07) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1516.03 Καταλογιζόμενα ποσά σε βάρος των υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής (άρθρο 32 Β.Δ.. της 17/5-15/6/1959) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1516.04 Καταλογιζόμενα ποσά σε βάρος των υπολόγων πάγιας προκαταβολής (άρθρο 35 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων
1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων
1519.01 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.02 Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 ν. 2946/2001) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.03 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.04 Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.05 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης τελών καθαριότητας και φωτισμου (Ν. 25/1975) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.06 Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 1 Ν.339/76) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.07 Αποζημιώσεις υπέρ Δήμου σε βάρος των χρησιμοποιούντων αυθαιρέτως δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.08 Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.09 Πρόστιμα παράνομης ελεύθερης κατασκήνωσης (παρ. 3 του άρθρ. 36 του Ν.4179/2013) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.10 Πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.11 Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3190/2003 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.12 Πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.13 Πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν. 3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλλ., μέσω του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.14 Πρόστιμα Για Παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περπτ. α.3 ΔΚΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.15 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.16 Πρόστιμα για παραβάσεις λαϊκών αγορών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1519.17 Πρόστιμα για επεμβάσεις στα Δημοτικά κοιμητήρια χωρίς άδεια (άρθρο 79 του ΔΚΚ-άρθρο 4 Α.Ν. 582/68) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
152 Παράβολα
1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.).
1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).
 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
161 Έσοδα από επιχειρήσεις
1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
1612 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις
1613 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις
1613.01 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1613.02 Έσοδα από αστικές εταιρείες (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις
1616 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 99 παρ. 4 ν. 3852/2010)
1616.01 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1616.02 Έσοδα από τις συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας που συνάπτει ο δήμος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001, άρθρο 11 ν.2696/1999)
1622 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν.2218/1994)
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)
1623.01 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1623.02 Έισπραξη δαπανών μεταφοράς και φύλαξης ειδών από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων δημοτικών χώρων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)
1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/1989)
1626 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 ν. 2539/1997)
1627 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 ν. 2130/1993)
1628 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν. 1188/1981)
1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων
1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.02 Έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδομών (άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2831/2000) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.03 Πρόστιμο για αυτεπάγγελτο καθαρισμό, από το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες τους (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 ν. 3852/2010) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.04 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό Σχολικών Επιτροπών για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σχολείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.05 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό (ΝΠΔΔ) για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.06 Έσοδα για δαπάνες που αφορούν πληρωμή εισφορών αιρετών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1629.07 Απόδοση από Σχολικές Επιτροπές για την πληρωμή πετρελαίου θέρμανσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
169 Λοιπά έκτακτα έσοδα
1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 ν. 1650/1986)
1692 Εφάπαξ ειδική προσφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν.2508/97)
1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
1693.01 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1693.02 Έσοδα εισητηρίων συναυλιών (περιοδικού χαρακτήρα) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1693.03 Έσοδα εισητηρίων έκτακτων πολιτιστικών εκδηλώσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1693.04 Έσοδα εισητηρίων έκτακτων θεατρικών παραστάσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1693.05 Έσοδα διαφήμισης δωρητή - χορηγού (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1693.06 Έσοδα για την κατασκευή έργων τεχνικής υποδομής των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (άρθρο 39 του Ν.4030/2011) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους
1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"
1699.01 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς τηςομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.02 Μισθώματα περιστασιακής (έκτακτης) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 παρ. 2 ΔΚΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.03 Μισθώματα παραχώρησης δημοτικού ακινήτου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.04 Μισθώματα παραχώρησης δημοτικού θεάτρου για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.05 Πλεόνασμα εκκαθάρισης κατά διάλυση δημοτικής επιχείρησης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.06 Παρακράτηση εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων έργων προς απόδοση (άρθρο 15 Ν.3669/08 σε ημερήσιες εφημερίδες μέχρι 01.01.18 και σε τοπικές μέχρι 01.01.21, άρθρο 66 και άρθρο 377 Ν.4412/16) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.07 Είσπραξη καταβληθέντων για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσίας εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων παροχής υπηρεσιών - εργασιών (άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 3548/07) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
1699.08 Εσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
 
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές
2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
2119.01 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.02 Τακτικά έσοδα από Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.03 Τακτικά έσοδα Ειδικού Τέλους Λατομικών Προϊόντων (παρ.8 άρθρο 27 Ν. 2130/93) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.04 Καθαρά κέρδη δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 260 του ΚΔΚ) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.05 Ειδικό δικαίωμα χρήσης χρήσης βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/1979) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.06 Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.07 Τακτικά έσοδα από τέλη εμπορίας ποσίμων υδάτων παρελθόντων ετών (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
2119.08 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
2211 Έκτακτα γενικά έσοδα
2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
 
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)
312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)
313 Δάνεια για την ισοσκέλιση προϋπολογισμού
3131 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
3132 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/1997)
 
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας
3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές
3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
3219 Λοιπά Έσοδα
3219.01 Λοιπά έσοδα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.02 Λοιπά έσοδα από παρακράτηση Επιχείρησης Ύδρευσης ρεύματος ΔΕΗ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.03 Εσοδα από παρακράτηση δόσης δανείου Επιχείρησης Ύδρευσης ΠΟΕ δανείου από παρακράτηση ΤΠΔ με εγγύηση του Δήμου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.04 Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.05 Τακτικά έσοδα από τέλη εμπορίας ποσίμων υδάτων παρελθόντων ετών (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.06 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3219.07 Τακτικά έσοδα από τέλη κοινοχρήστων χώρων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα
3221 Έκτακτα γενικά έσοδα.
3221.01 Έκτακτα γενικά έσοδα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.02 Πρόστιμο λόγω ελλιπούς,εκπρόθεσμης ή μη καταβολής του τέλους 2% (ακαθάριστα έσοδα καταστημάτων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.03 Πρόστιμα παράνομης κατασκήνωσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.04 Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.05 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.06 Πρόστιμα από παράβαση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3221.07 Πρόστιμα ύδρευσης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
3222.01 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
3222.02 'Έσοδα από σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων (άρθρο 222 Ν. 3463/06) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
 
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
411 Συνταξιοδοτικές εισφορές
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
4111.01 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων 6,67% υπέρ συντάξης και πρόσθετη 4,3% εισφορά στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3660/2008 (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4111.02 Εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται επί της αντιμισθίας του δημάρχου κ.λπ. αιρετών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4111.03 Κράτηση 2,55% υπέρ του δημοσίου για υγειον. περίθαλψη, στις αποδοχές υπαλλήλων πρώην κρατικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι διατήρησαν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας
412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
4122.01 Φόροι και χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία των αιρετών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4122.02 Αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (άρθρο 140 ΚΔΚ, κατάργηση με άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.4 του Ν. 4093/12) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4122.03 Αποζημιώσεις μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρο 230 του ΚΔΚ, περίπτ.5 της υποπαρ.Γ.1. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4122.04 Φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση των αιρετών και των ιδιωτών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4122.05 Φόρος (ή και το χαρτόσημο, αν πρόκειται για αιρετούς και ιδιώτες) που παρακρατείται από τυχόν αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ
4123.01 Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές τρίτων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. ε' ν. 2238/1994) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4123.02 Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 58 παρ. 1 ν. 2238/1994) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4123.03 Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. β' ν 2238/1994) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4123.04 Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές αλλοδαπών (άρθρο 13 ν. 2238/1994, όπως ισχύει) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4123.05 Φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 περίπτ. στ' ν. 2238/1994, όπως ισχύει) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4124.02 Φόρος και χαρτόσημο καταβληθέντων τόκων (Ν.4172/13) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4124.03 Χαρτόσημο στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ κ.λπ.) (άρθρο 10 Ν. 187/1943) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4124.04 Τέλη χαρτοσήμου επί των εισπραττόμενων μισθωμάτων (παρ. 2 άρθρου 13 Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, Π.Δ. 28.7.1931) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
413 Ασφαλιστικές εισφορές
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.
4131.01 Εισφορές Υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ-τ ΤΑΔΚΥ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.02 Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ-τ ΤΥΔΚΥ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.03 Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.04 Εισφορές Υπέρ Ταμείου Νομικών Και ΚΥΤ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.05 Εισφορές Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Και Λοιπών Ταμείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.06 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.07 Ασφαλιστικές εισφορές Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4131.08 Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75.
414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.
4141.01 Κρατήσεις Στις Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων για Εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δανείων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4141.02 Κρατήσεις στις Αποδοχές Υπαλλήλων για εξόφληση Δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4142.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων συνδρομή υπαλλήλων για τον ΣΥΔΕ και την ΠΟΕ ΟΤΑ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.02 Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ΤΑΔΚΥ) ενοικίων, έργων , προμηθειών κλπ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.03 Απόδοση 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ (πρ.ΤΑΔΚΥ) ενοικίων, έργων, προμηθειών κλπ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.04 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.05 Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.06 Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.07 Απόδοση κρατ. 0,10% υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.08 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνμων υπαλλήλων που αποδίδονται στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 166 παρ. 2 ν. 1188/81) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4142.09 Παρακρατούμενα Λόγω Κατάσχεσης Ποσά (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
 
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421 Επιστροφές χρημάτων
4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.
4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)
4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4213.02 Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Χρηματικών Ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, ΥΑ Οικον. 2081241/11652/1997) (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4213.03 Επιστροφή χρημάτων από προνοιακά επιδόματα (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4213.04 Επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από το ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήμο (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4218 Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγυήσεων
4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων
4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4219.02 Περικοπή μισθού για απεργία (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4219.03 Περικοπή μισθού για άδεια άνευ αποδοχών (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
4219.04 Περικοπή μισθού για ασθένεια (Προτεινόμενη Ανάπτυξη Συναφούς Κωδικού ΔήμοςΝΕΤ)
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
 
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions