|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ-ΜΗΠΥΔΗΣΥ » ΕΣΗΔΗΣ » Προμήθειες - Υπηρεσίες

Εκτύπωση
+
A
-
Προμήθειες - Υπηρεσίες

I. Γενικά
1. Εξουσιοδοτική διάταξη
2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
3. Χρονοσήμανση

1. Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης
2. Αποστολή στοιχείων σε TED και ΚΗΜΔΗΣ
3. Διευκρινίσεις προκηρύξεων- διακηρύξεων

ΙΙΙ. Έγγραφα και ψηφιακή υπογραφή
1. Επικοινωνία και ενημέρωση
2. Προθεσμίες
3. Ψηφιακή υπογραφή
4. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

ΙV. Υποβολή προσφορών
1. Γενικά
2. Ηλεκτρονικοί φάκελοι
3. Εμπιστευτικά στοιχεία
4. Υποβολή δικαιολογητικών
5. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
6. Σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
7. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
8. Απόσυρση προσφοράς

V. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών
1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση
2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση
3. Λοιπές ενέργειες
4. Προδικαστικές προσφυγές

VI. Κατακύρωση και εκτέλεση της σύμβασης
1. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
2. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
3. Λοιπές ενέργειες
4. Εκτέλεση της σύμβασης

VII. Άλλες διαδικασίες
1. Δυναμικά Συστήματα Αγορών – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
2. Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
3. Συμφωνίες – Πλαίσιο
4. Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και γενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
5. Εθνικό μητρώο οικονομικών φορέων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

VIII. Χρήστες
1. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
2. Εκπαίδευση Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ


I. Γενικά
1. Εξουσιοδοτική διάταξη

α. Βιβλίο Ι
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηρια σμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόποκαι την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (άρθρο 36 παρ.5 Ν.4412/2016)

β. Βιβλίο ΙΙ
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) σχετικά με:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή με τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. (άρθρο 258 παρ.10 του Ν.4412/2016)

Κατ΄εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι διατάξεις της ανωτέρω Απόφασης εφαρμόζονται αναλογικά στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν το Σύστημα σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.0 ευρώ. (άρθρο 25 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η έναρξη σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα αρ. 61 και 120 του ν. 4412/2016 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 26 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του σχεδίου νόμου εξακολουθεί να εφαρμόζεται η με αριθ. Π1/2390/2013 (Β 2677) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. (Αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, σελ. 75) [η παρ.6 αφορά την κράτηση που διενεργείται πλέον υπερ ΕΣΗΔΗΣ. Συνεπώς, γνώμη μας είναι ότι η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στην παρ.5 του άρθρου 36]

Για τα οριζόμενα στην ανωτέρω Π1/2390/2013 Υπουργική Απόφαση, δείτε την ενότητα ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (έως 08.08.2016) » ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ » Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ » Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)


2. Έναρξη υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των Δήμων ξεκίνησε την 01.10.2014. (άρθρο 201 παρ.3 του Ν.4281/2014)3. Χρονοσήμανση
Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β` 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προαναφερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ή στη ΓΓΕΠΚ η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. (άρθρο 9 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')ΙΙ. Προκήρυξη - διακήρυξη

1. Σύνταξη προκήρυξης – διακήρυξης
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, του άρθρου 36 και του άρθρου 258 του ν. 4412/2016.

Μέσω του Συστήματος ιδίως:
Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού:
- δύνανται να προβαίνουν σε προκαταρτικές διαβουλεύσεις με την αγορά μετά από αίτηση τους προς πιστοποιημένους χρήστες της ΓΔΔΣΠ.
- προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος την ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού.
- δύνανται να προβαίνουν στην χρήση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών που έχουν καταχωρηθεί από πιστοποιημένους χρήστες της ΓΔΔΣΠ και της ΕΠΥ στο Σύστημα.
- δύνανται να προβαίνουν στην χρήση προτύπων ή υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί από Διαχειριστές του Συστήματος.
- δύναται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προαναφερόμενης λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύναται να γίνει, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου που εκδίδεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). (άρθρο 13 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')2. Αποστολή στοιχείων σε TED και ΚΗΜΔΗΣ
Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, αποστέλλονται μέσω του Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα κατάλληλα στοιχεία:
α) προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) εφόσον υφίσταται υποχρέωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 παρ. 6 και του άρθρου 296 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
β) προς το ΚΗΜΔΗΣ με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.
γ) προς την Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.  (άρθρο 13 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αποστολής στο TED μέσω του Συστήματος, τα κατά περίπτωση στοιχεία αποστέλλονται και καταχωρούνται κατά περίπτωση από τους χρήστες & αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και στο ΚΗΜΔΗΣ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016.  (άρθρο 13 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


3. Διευκρινίσεις προκηρύξεων- διακηρύξεων
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος.

Οι παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο Portal». (άρθρο 14 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


ΙΙΙ. Έγγραφα και ψηφιακή υπογραφή

1. Επικοινωνία και ενημέρωση
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος κατά περίπτωση, με:
- την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία».
- την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού
- την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». (άρθρο 8 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. (άρθρο 8 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


2. Προθεσμίες
Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. (άρθρο 8 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')3. Ψηφιακή υπογραφή
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας. (άρθρο 8 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β’ 1317/2012) και τις διατάξεις της παρούσας. (άρθρο 8 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


4. Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012 όπως κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α/34).

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του ν.4412/2016. (άρθρο 20 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


ΙV. Υποβολή προσφορών

1. Γενικά
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσης. (άρθρο 15 παρ.1.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Τα οριζόμενα στις κατωτέρω παραγράφους εφαρμόζονται αναλογικά για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 315 του ν. 4412/2016. 
(άρθρο 15 παρ.4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


2. Ηλεκτρονικοί φάκελοι
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. (άρθρο 15 παρ.1.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


3. Εμπιστευτικά στοιχεία
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016. (άρθρο 15 παρ.1.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')4. Υποβολή δικαιολογητικών
Ο χρήστης- οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

β. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1 του παρόντος άρθρου. (άρθρο 15 παρ.1.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


5. ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
 Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της προαναφερόμενης λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύναται να γίνεται, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας eESPD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του τυποποιημένου ηλεκτρονικού εντύπου που εκδίδεται από την ΕΑΑΔΗΣΥ. (άρθρο 15 παρ.1.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


6. Σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable DocumentFormat (PDF).

Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το Σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα.
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (άρθρο 15 παρ.1.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


7. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους μέσω του Συστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα έγγραφα της σύμβασης και την παρούσα, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1.2.1 του παρόντος άρθρου. (άρθρο 15 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')8. Απόσυρση προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του Συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς. (άρθρο 15 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

V. Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών

1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση
Το πιστοποιημένο στο Σύστημα, για την αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών συμμετοχής, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ή την σχετική πρόσκληση, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια:
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». (άρθρο 16 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, των εγγράφων της σύμβασης και της παρούσης. (άρθρο 16 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')3. Λοιπές ενέργειες
α. Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, φακέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα.

β. Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού:
 - απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.
- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει.
- κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς την σχετική απόφαση επικύρωσης των πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, αναλόγως της κατά περίπτωση ακολουθούμενης διαδικασίας.

γ. Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων
- παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται.
- λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, των προσφορών τους και των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.  (άρθρο 16 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')4. Προδικαστικές Προσφυγές
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος, οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016, κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8.

Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρ.1 του αρ. 365. του ν. 4412/2016. (άρθρο 19 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


Έως την έναρξη του Βιβλίου IV
Eως την έναρξη ισχύος των παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 [έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας τουΣυστήματος «Επικοινωνία», συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8. Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προβαίνει στην εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής. Ιδίως μέσω του Συστήματος:
- Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέταση της ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής οργάνου προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών και συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών.
- Πιστοποιημένοι χρήστες της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. (άρθρο 19 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')VI.  Κατακύρωση  και εκτέλεση της σύμβασης

1. Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων αναλόγως των οριζόμενων στο άρθρο 16 της παρούσης. (άρθρο 17 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')2. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 105 και την παρ. 3 του άρθρου 316 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα.(άρθρο 17 παρ.2 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')3. Λοιπές ενέργειες
- Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά και στοιχεία.
- Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
- Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
- Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα.
- Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού».
- Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
- Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο.
- Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης.
- Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016. Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος.

Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων προς τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων.  (άρθρο 17 παρ.3 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')4. Εκτέλεση σύμβασης
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντος φορέα.

Μέσω του Συστήματος πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού και του οικονομικού φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, με την χρήση λειτουργιών και ηλεκτρονικών φορμών του Συστήματος, προβαίνουν κατά περίπτωση ιδίως στη:
- Μηχανογραφική σύνταξη και οριστικοποίηση του συμφωνητικού της σύμβασης.
- Το οριστικοποιημένο συμφωνητικό της σύμβασης σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα παρ.3 του άρθρου 8, αναρτάται στο χώρο «Συνημμένων Σύμβασης».
- Ορισμό και διαχείριση των επιτροπών παραλαβής
- Διαχείριση των παραδόσεων, παραλαβών, τιμολογήσεων, και πληρωμών
- Τροποποίησης της σύμβασης
- Παρακολούθηση και ενημέρωση της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης  (άρθρο 18 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

 


VII. Άλλες διαδικασίες

1. Δυναμικά Συστήματα Αγορών – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
Το σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση Δυναμικών Συστημάτων Αγορών και Ηλεκτρονικών Καταλόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 35, 270 και 272 αντίστοιχα του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους. (άρθρο 21 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


2. Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 271 του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους.
Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 9 παρ. 1 τουν. 3580/2007, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ Β’ 680/8.3.2012) απόφαση. (άρθρο 22 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')3. Συμφωνίες – Πλαίσιο
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών με τις διαδικασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 273 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις και τις διατάξεις της παρούσης. (άρθρο 23 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')


4. Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και γενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
Το Σύστημα υποστηρίζει μηχανογραφικά την υποβολή, τροποποίηση, επεξεργασία και απολογισμό του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.

Μέσω του Συστήματος Κεντρικές Αρχές Αγορών και αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν πίνακα προγραμματισμού μέσω καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται τυχόν τροποποιήσεις του ανωτέρω πίνακα προγραμματισμού.

Στο Σύστημα τηρείται ενδεικτικά αρχείο ως κατωτέρω:
- αρχείο με τις αποφάσεις του άρθρου 41 αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
- αρχείο με τους πίνακες προγραμματισμού των Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών και αναθετουσών αρχών που υποβάλλονται στη ΓΓΕΠΚ
- ιστορικό με το σύνολο των αλλαγών που έχουν υποστεί οι διάφορες εγγραφές που καθιστά δυνατή την ανάκτηση της εκάστοτε εγγραφής στα διάφορα στάδια επεξεργασίας που έχει υποστεί.
- απολογιστικά στοιχεία του προγραμματισμού των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών. (άρθρο 10 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')

Το Σύστημα αποτελεί εργαλείο πλήρους διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών και συλλογής απολογιστικών στοιχείων Κεντρικών Αρχών Αγορών και αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων. (άρθρο 12 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')5. Εθνικό μητρώο οικονομικών φορέων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών
Στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών. (άρθρο 36 παρ.7 Ν.4412/2016)VIII. Χρήστες

1. Χρήστες - απόκτηση κωδικών
Ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς και οι οικονομικοί φoρείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ. (άρθρο 2 παρ.1 περιπτ.33 του Ν.4412/2016) (άρθρο 379 παρ. 2 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 15 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 και το άρθρο 37 του Ν. 4482/17)

Το Σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της ΓΓΕΠΚ ως κατωτέρω:

Απλοί χρήστες του Συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το σύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΕΠΚ. Η πρόσβαση τους στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται στο υπό 2.1.1.

Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία:- Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
- Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών
- Διακηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών και ανακοινώσεις σχετικές με τους διενεργούμενους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
- Κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του Συστήματος.
- Αρχείο ειδών - κωδικολόγιο CPV
- Όροι χρήσης
- Συχνές ερωτήσεις
- Ενημερωτικά Δελτία – Απολογιστικά και Στατιστικά στοιχεία δημοσίων συμβάσεων
- Δημοσιεύσιμα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που σχετίζονται με:
- τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αιτήματα, διακηρύξεις, συμβάσεις και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, τα οποία αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 38 του ν.4412/2016 τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων.

Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕΠΚ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕΠΚ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ): η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη της ΕΠΥ που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες των Κεντρικών Αρχών Αγορών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Κεντρικών Αρχών Αγορών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες ελεγκτικών και εποπτικών αρχών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη ελεγκτικών και εποπτικών αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του.

Πιστοποιημένοι χρήστες αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων πλην των ανωτέρω: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. (άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')  

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς αιτούνται την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσηςτου Συστήματος. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ ταυτοποιεί τους χρήστες μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ταυτοποιεί τους χρήστες βάσει παρεχόμενων στοιχείων ταυτοποίησης. (άρθρο 5 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')  

Πιστοποιημένοι οικονομικοί φορείς και πιστοποιημένοι χρήστες αυτών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες δημοσίων συμβάσεων μέσω του Συστήματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. Οι χρήστες αυτοί έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στοιχεία και λειτουργίες του Συστήματος που τους αφορούν σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες και συμμετέχουν ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας. Κάθε οικονομικός φορέας έχει μέσω των χρηστών του πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία των διαγωνισμών που συμμετέχει.

Διαχειριστές Συστήματος: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς πόρους και υποδομές του συνόλου του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης τους καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. (άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')  

Για περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και απόκτησης κωδικών των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, δείτε το άρθρο 5 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'.2. Εκπαίδευση Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ
Η εκπαίδευση των χρηστών των περιπτώσεων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, και 2.6 του άρθρου 4 παρούσας, παρέχεται:

α. Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων. Τα αιτήματα των χρηστών για συμμετοχή τους στα προαναφερόμενα προγράμματα υποβάλλονται με ηλεκτρονική αίτηση τους προς το ΕΚΔΔΑ.
β. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των εν λόγω χρηστών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών στο πλαίσιο διαγωνισμών που πρόκειται να δημοσιευθούν ή έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, είτε μέσω δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης/ εκπαίδευσης των αναθετουσών αρχών που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Όταν η εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο διαγωνισμών που πρόκειται να δημοσιευθούν ή έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, τα αιτήματα των χρηστών για εκπαίδευση υποβάλλονται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν, με τυποποιημένο «Πίνακα καταγραφής στελεχών για εκπαίδευση» και αποστολή του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο helpdesk.esidis@eprocurement.gov.gr. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου.
Η εκπαίδευση των χρηστών της περίπτωσης 2.7 (οικονομικοί φορείς) του άρθρου 2, παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο δημοσιευμένων στο ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών, είτε μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομικών φορέων που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Όταν η εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο δημοσιευμένων στο ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικών διαγωνισμών, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας του εκάστοτε δημοσιευμένου διαγωνισμού, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. Η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας του διαγωνισμού συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ώστε να καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας και οι οικονομικοί φορείς. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. (άρθρο 24 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 - ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
 


 

 
Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions