|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΤΑ » Ν.Π.Δ.Δ. » Ν.Π.Δ.Δ. » Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

Εκτύπωση
+
A
-

Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. τους

Τα χρηματικά ποσά που αφορούν δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών επιτροπών, τα οποία εξοφλούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου που τα έχει συστήσει, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, παρακρατούνται και συμψηφίζονται με τους προς απόδοση από το δήμο προβλεπόμενους πόρους υπέρ αυτών.
Συμψηφισμοί που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17 (ημερ. έναρξης ισχύος 31.07.2017) σε εκτέλεση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα. (άρθρο 46 Ν.4483/17)

Με την ανωτέρω διάταξη, επιχειρείται η επίλυση ζητη΅άτων που ανέκυψαν σε δή΅ους της χώρας εις βάρος των οποίων εξοφλήθηκαν οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. τους, οι οποίες αφορούσαν σε δαπάνες κυρίως κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης.
Η εξόφληση έγινε σε βάρος του προϋπολογισ΅ού του οικείου δή΅ου, είτε επειδή ο ΅ετρητής κατανάλωσης παρα΅ένει στο όνο΅α του δή΅ου, είτε επειδή έγινε κατάσχεση σε βάρος τραπεζικού λογαριασ΅ού του, ένεκα ειδικότερης και ευνοϊκότερης νο΅οθετικής πρόβλεψης που ισχύει για την εξόφληση οφειλών προς τις Δη΅όσιες Επιχειρήσεις και Οργανισ΅ούς.
Ελλείψει, δε, νο΅ικού ερείσ΅ατος δεν υφίσταται δυνατότητα είσπραξης (επιστροφής) των σχετικών ποσών από το Ν.Π.Δ.Δ. στον οικείο δή΅ο.
Ση΅ειώνεται ότι οι κατασχέσεις εις χείρας των δή΅ων ως τρίτων για οφειλές που δεν δη΅ιουργήθηκαν από αυτούς, δη΅ιουργεί ζητή΅ατα που άπτονται της οικονο΅ικής τους βιωσι΅ότητας και λειτουργίας σε ΅ια ιδιαίτερα δυσχερή οικονο΅ική συγκυρία.
Λα΅βανο΅ένων υπόψη των προαναφερθέντων, κατέστη επιβεβλη΅ένο να παρασχεθεί η δυνατότητα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ολοκληρωθεί κατασχετήρια διαδικασία εις βάρος δή΅ων για οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. τους, όπως αυτές προσδιορίζονται παραπάνω, να συ΅ψηφίζουν τα σχετικά ποσά από τους θεσ΅οθετη΅ένους υπέρ αυτών πόρους προς απόδοση. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4483/17)

Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions