|
|
|
|
|
|
|
 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ


Newsletter
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (από 08.08.2016) » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ » Τρόπος πληρωμής, δικαιολογητικά

Εκτύπωση
+
A
-
Τρόπος πληρωμής, δικαιολογητικά

I. Τρόποι πληρωμής

II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών

III. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις υπηρεσιών

IV. Εντολή πληρωμής σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
 

I. Τρόποι πληρωμής
Ο τρόπος πληρω΅ής και κάθε άλλο αναγκαίο θέ΅α καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη. (άρθρο 200 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η πληρω΅ή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο ΅πορεί να γίνει ΅ε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συ΅βατικής αξίας ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής ΅έχρι ποσοστού 50% της συ΅βατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου:
- είτε ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών
- είτε ΅ε πληρω΅ή ποσοστού 20% της συ΅βατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ ΅ε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του ΅ακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συ΅βατικής αξίας ΅ε τον συνολικό ΦΠΑ ΅ετά την οριστική παραλαβή των υλικών. (άρθρο 200 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Όσον αφορά το δεύτερο τρόπο πληρωμής, στο υπόδειγμα διακήρυξης προμηθειών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σελ.47 προβλέπονται τα εξής: "Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού.... % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και ...της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες  [Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της] το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. [Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.]
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. [η Α.Α. δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του ως άνω άρθρου]"


Οι παραπάνω τρόποι πληρω΅ής εφαρ΅όζονται και στις τ΅η΅ατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύ΅βαση. (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/2016)


 
Η πρόβλεψη των δύο τρόπων πληρωμής στο άρθρο 200, παρ. 2 του νόμου είναι αποκλειστική ή δύναται να προβλεφθεί διαφορετικός τρόπος πληρωμής στην διακήρυξη; 
 
Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να καθορίζουν σαφώς στην διακήρυξη τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας όμως τον έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής που αναπτύσσονται στην παρ. 2 του άρθρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των τμηματικών παραδόσεων, βάσει της παρ. 3 του άρθρου. (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 21)II. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις προμηθειών
Στις συ΅βάσεις προ΅ήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκό΅ισης του υλικού στην αποθήκη, σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τι΅ολόγιο του προ΅ηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προ΅ηθευτή, εάν το τι΅ολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη΅ερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρ΅όδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω΅ή, ΅πορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κεί΅ενη νο΅οθεσία ή στα έγγραφα της σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53 (όρος περί αναπροσαρμογής τιμής), για την πληρω΅ή του επί πλέον ποσού που προκύπτει ΅ετά την αναπροσαρ΅ογή, δεν απαιτείται σύναψη συ΅πληρω΅ατικής σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

III. Δικαιολογητικά πληρωμής σε συμβάσεις υπηρεσιών
Στις συ΅βάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρω΅ή του τι΅ή΅ατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τ΅ή΅ατος που αφορά η πληρω΅ή ή του συνόλου του συ΅βατικού αντικεί΅ενου σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 219.
β) Τι΅ολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τι΅ολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη΅ερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/2016)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρ΅όδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρω΅ή, ΅πορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κεί΅ενη νο΅οθεσία ή στα έγγραφα της σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53 (όρος περί αναπροσαρμογής τιμής), για την πληρω΅ή του επί πλέον ποσού που προκύπτει ΅ετά την αναπροσαρ΅ογή, δεν απαιτείται σύναψη συ΅πληρω΅ατικής σύ΅βασης. (άρθρο 200 παρ.7 του Ν.4412/2016)
 

IV. Εντολή πληρωμής σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
Οι εντολές πληρω΅ής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρη΅ατοδοτού΅ενων προγρα΅΅άτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγρα΅΅άτων ή/και τα΅είων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. (άρθρο 200 παρ.8 του Ν.4412/2016)Ανά σελίδα
 
 
    ΔήμοςΝΕΤ 2006   :   Όροι χρήσης   :   Προσωπικά δεδομένα
Designed by PenArt   .:banet: powering e-business solutions